Kokybės krepšelis

Europos Sąjungos struktūrinių fondų/ Europos socialinio fondo lėšų bendrai finansuojamas projektas Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 „Kokybės krepšelis“  Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos veiklos tobulinimo planas

Apie projektą   „Kokybės krepšelis“

Konsultacijos mokiniams iš projekto „Kokybės krepšelis“ lėšų grafikas

Tikslas – užtikrinti ugdymo(si) kokybę, skatinančią kiekvieno mokinio asmeninę ūgtį, plėtojant inovatyvią mokymosi aplinką.

Uždaviniai:

 1. Įgalinti ugdymą, atitinkantį asmenybės brandą, individualias mokymosi galimybes, poreikius bei gebėjimus;
 2. Laiduoti mokinių saviraiškų dalyvavimą gimnazijos gyvenime bei kurti verslumą ir lyderystę skatinančią aplinką;
 3. Plėtoti mokinių ugdymą karjerai;

Projektui įgyvendinti skirtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų/ Europos socialinio fondo lėšos - 121158, 00 EUR.

Pradedame įgyvendinti gimnazijos veiklos tobulinimo planą 2022 m. sausio 1 d.

Baigiame įgyvendinti gimnazijos veiklos tobulinimo planą 2023 m. rugsėjo 1 d.

Projekto partneriai: Kretingos rajono savivaldybė, Nacionalinė švietimo agentūra, Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinė gimnazija.

Projekto naujienos

 • Gimnazijos mokinių tėveliai kontaktiniu ir nuotoliniu būdu turėjo galimybę dalyvauti paskaitoje „Bendravimo ir bendradarbiavimo bei konfliktų sprendimo įgūdžių lavinimas paauglystėje". Lektorius gydytojas psichoterapeutas dr. Julius Neverauskas.

Gimnazijos mokinių tėvams iš viso pravestos 4 paskaitos įvairiomis temomis.

Kiekybinis rodiklis I-II klasėse aukštesnįjį lygį pasieks 8% mokinių, III-IV kl. aukštesnysis lygis 8 %, pagrindinis lygis 32 %.

 • Nuo 2022-02-01 nuolat konsultuojami mokiniai  lietuvių kalbos, matematikos ir gamtamokslių mokomųjų dalykų klausimais (konsultacijų grafikas skelbiamas).

Kiekybinis rodiklis-10 % mokinių, dalyvaudami rajoninėse, regioninėse, respublikinėse olimpiadose ar konkursuose, laimės prizines vietas. Rodiklis „Mokymo(si) veiklos diferencijavimas pamokose“ didės iki 3 įverčio (nuo 2 gerės  lietuvių kalbos (nuo 5,96 balo iki 6,5) ir matematikos (nuo 6,3 iki 6,5) PUPP rezultatai lyginant su 2020–2021 m. m.

 • Nuo 2022-02-01 papildomai įdarbintas socialinis pedagogas paramai ir pagalbai tėvams bei  mokiniams teikti.

Kiekybinis rodiklis. Praleistų pamokų skaičius I-II kl. (10980 pamokų) ir III–IV kl. (11886) lyginant su 2020–2021 m. m.  sumažėja 10 proc.

 • Nuo 2022-02-01 mokinius karjeros planavimo klausimais pradėjo konsultuoti karjeros konsultantas.

Kiekybinis rodiklis. Mokinių konsultavimo centre teikiamos paslaugos ne mažiau kaip 50 % mokinių. Rodiklis „Tikslinga pagalba planuojant karjerą“ didės iki 3 įverčio (200- 2020 m.).

 •  Įvykdyta ilgalaikė 40 val. kvalifikacijos tobulinimo programa „STEAM veiklų integravimas bendrojo ugdymo programoje“.

Kiekybinis rodiklis. 95 proc. pedagogų dalyvavo  kvalifikacijos tobulinimo seminare.

 • Įsigytos ir naudojamos ugdymo procese programos „Eduka klasė“,  „Reflectus internetinė sistema“ .

Kiekybinis rodiklis. 100 proc. mokinių naudoja „Eduka klasė“ programą. 50% mokytojų per pamokas naudoja „Reflectus internetinę sistemą“, taip į pamokos reflektavimą ir apibendrinimą įtraukdami 70 proc. mokinių.

 • Atnaujintos ir įrengtos edukacinės erdvės jas pritaikant  formalaus ir neformalaus švietimo dermei (bibliotekos modernizavimas, Lauko klasės įrengimas).

Kiekybinis rodiklis. Sukuriama nauja edukacinė erdvė mokyklos bibliotekoje, kurioje vienu metu tilps 30 mokinių ir bus pravesta 20 proc. visų gimnazijoje vykstančių neformalaus užsiėmimų. Įrengiama „Lauko klasė“ mokyklos kieme, kurioje gali būti vedamos integruotos pamokos, aukštųjų mokyklų dėstytojų paskaitos didesniam kiekiui klausytojų (iki 100 mokinių). „Lauko klasėje“ pravesta 10 proc. visų gimnazijoje vestų integruotų pamokų ir 10 proc. atvirų gimnazijoje vestų  pamokų gimnazijos ir mokyklos mokytojams.  Sukurtomis edukacinėmis erdvėmis naudojasi 100 proc. mokinių.

 • Organizuota gabių ir aktyvių mokinių stovyklų veikla

Kiekybinis rodiklis. Organizuotos   gabių ir aktyvių mokinių  4  stovyklos. Kiekvienoje suorganizuotoje stovykloje dalyvavo ne mažiau nei 30 mokinių.

 • Nuo 2022-09-01 papildomai gimnazijos mokiniams pasiūlyti 4 neformalaus švietimo būreliai (bokso, teatro, muzikos, bitininkystės)

Kiekybinis rodiklis. Padidės mokinių skaičius  dalyvaujančių neformaliame švietime (nuo 295 iki 365)  lyginant su 2020-2021 m.m.

 • Gimnazijos mokiniams aukštųjų mokyklų dėstytojai  skaitė 10 paskaitų įvairiomis temomis.

Kiekybinis rodiklis. Paskaitose dalyvavo 100 proc. mokinių.

 • Organizuotos Karjeros ir Absolventų dienos.

Kiekybinis rodiklis. Šiuose renginiuose dalyvavo 100 proc. mokinių.

Atnaujinta: 2023-06-06