Mokinių elgesio taisyklės

PATVIRTINTA

Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos

direktoriaus 2023 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr.V1-123

GIMNAZIJOS MOKINIŲ DARBO TVARKOS IR ELGESIO TAISYKLIŲ

TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinė gimnazija ugdo mokinių vertybines nuostatas, leidžiančias tapti doru, atsakingu ir patriotišku žmogumi, gebančiu sėkmingai gyventi ir kurti nuolat kintančiame pasaulyje.

2. Gimnazijos  mokinių elgesio taisyklės  reglamentuoja mokinių darbą ir vidaus tvarką gimnazijoje bei apibrėžia bendrąsias mokinių elgesio normas, mokinių skatinimą ir nuobaudas.

3. Mokinių taisyklės grindžiamos Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Vaiko teisių konvencija, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos norminiais aktais.

II. MOKINYS TURI TEISĘ

4. Puoselėti savo tautos kalbą, kultūrą, papročius bei tradicijas;

5. Mokytis pagal savo gebėjimus ir poreikius;

6. Į nešališką mokymosi pasiekimų vertinimą;

7. Kreiptis į administraciją, psichologą, socialinį pedagogą, sveikatos priežiūros specialistą ir/ar savo mokytoją rūpimais klausimais;

8. Gauti informaciją apie savo pasiekimų vertinimą (už ką buvo įvertintas, kodėl ir pagal kokius kriterijus);

9. Gauti aktualią su mokymusi susijusią informaciją (apie tai, ko mokysis, individualius ugdymo planus, popamokinę, meninę, kultūrinę veiklą ir kt.);

10. Mokytis higienos reikalavimus atitinkančioje, sveikoje ir saugioje aplinkoje;

11. Pasirinkti dorinio ugdymo (tikybos arba etikos) programą, pasirenkamąsias mokomųjų dalykų programas ir jų modulius bei neformalaus ugdymo užsiėmimus;

12. Savarankiškai mokytis dalyko programą ir eksternu išlaikęs egzaminus gauti tai patvirtinantį dokumentą;

13. Turėti tinkamus pamokų tvarkaraščius (kuriuose nepažeidžiamos higienos normos bei mokinio teisės);

14. Dalyvauti gimnazijos savivaldos veikloje;

15. Būti tinkamai informuotas apie teises ir pareigas;

16. Įstatymų nustatyta tvarka ginti savo teises.

III. MOKINYS PRIVALO

17. Laikytis visų mokymo sutarties sąlygų, šių taisyklių ir kitų tvarką reglamentuojančių dokumentų, su kuriais mokiniai supažindinami pasirašytinai, reikalavimų;

18. Gerbti kitų teisę mokytis. Pagarbiai elgtis ir tinkamai pasiruošti pamokai, turėti visas mokymo priemones;

19. Atsakingai elgtis virtualioje erdvėje, gerbti savo ir kitų privatumą ir teises;

20. Nevėluoti į pamokas, nepraleisti pamokų be pateisinamų priežasčių;

21. Gerbti asmeninę, draugų ir gimnazijos nuosavybę, atlyginti gimnazijai padarytą materialinę žalą;

22. Saugoti ir tausoti knygas, vadovėlius; pametus ar sugadinus (suplėšius) sumokėti arba nupirkti naują;

23. Mokinys privalo nešioti tvarkingą gimnazisto uniformą. Į kūno kultūros pamokas atsinešti aprangą, sportinę avalynę;

24. Kasmet profilaktiškai tikrintis sveikatą, vykdyti sanitarijos ir higienos reikalavimus. Laikytis saugaus elgesio taisyklių;

25. Prižiūrėti darbo vietą kabinetuose. Pastebėjus sugadintą inventorių, tuoj pat pranešti kabineto vadovui. Kitais atvejais už sugadintą inventorių atsako pats mokinys (sutvarko arba atlygina materialinę žalą);

26. Prieš išbraukiant mokinį iš gimnazijos Mokinių registro, jis atsiskaito su gimnazijos biblioteka, Kretingos viešąja biblioteka ir grąžina kitą, jam skirtą laikinai naudoti, gimnazijos turtą.

27. Gerbti ir etiškai elgtis su mokytojais, administracija bei kitais gimnazijos darbuotojais ir svečiais.

IV. MOKINIUI DRAUDŽIAMA

28. Gimnazijoje, jos teritorijoje ar išvykoje keiktis, rūkyti, vartoti ir turėti alkoholį, narkotines, psichotropines bei kitas draudžiamas medžiagas.

29. Gimnazijoje, jos teritorijoje ar išvykoje turėti ginklų, pirotechnikos priemonių, prekiauti jomis.

30. Savo elgesiu sukurti kitiems bendruomenės nariams ir sau pavojingas situacijas, suteikti fizinį skausmą ar moralinį pažeminimą, demonstruoti intymumą.

31. Kelti triukšmą, kuris trikdytų ugdymo procesą, žaisti azartinius žaidimus, įžūliai ir provokuojančiai elgtis su mokiniais, mokytojais bei kitais gimnazijos darbuotojais.

32. Atsinešti pašalinius, su mokymusi nesusijusius daiktus.

33. Be administracijos leidimo vestis į gimnaziją pašalinius asmenis.

34. Pamokoje naudotis mobiliuoju telefonu, garso ir vaizdo technika be mokytojo leidimo.

35. Be administracijos ar mokytojo leidimo naudotis gimnazijos kabinetais, aktų bei sporto salėmis bei kitomis patalpomis.

36. Išeiti iš pamokų be klasės vadovo, mokytojų leidimo.

37. Teršti gimnazijos patalpas ir aplinką.

V. TAISYKLĖS RŪBINĖJE

38. Rūbinėje mokiniai vadovaujasi gimnazijos direktoriaus įsakymu patvirtintomis Naudojimosi spintelėmis gimnazijoje ir mokinių asmeninių daiktų laikymo jose taisyklėmis.

VI. MOKINIŲ SKATINIMAS IR NUOBAUDOS

39. Gimnazijos mokinai skatinami žodžiu (pagyrimas), raštu (direktoriaus įsakymas, padėkos raštas, įrašas elektroniniame dienyne, įrašas gimnazijos svetainėje ),  galimybe dalyvauti išvykoje ar įteikiant atminimo dovaną gimnazijos Padėkos dienos šventėje už :

39.1. Puikius akademinius pasiekimus;

39.2. Dalyvavimą olimpiadose, konkursuose, akcijose, varžytuvėse, varžybose;

39.3. Aktyvią visuomeninę veiklą;

39.4. Renginių organizavimą;

39.5. Dalyvavimą projektinėje veikloje;

39.6. Puikų lankomumą;

39.7. Mokiniams ar mokinių grupei (mokslo pirmūnai, Šauniausia klasė, Sportiškiausia klasė) gali būti skiriama premija, įteikiama atminimo dovana ar organizuojama išvyka.

40. Gimnazijos mokiniams, pažeidusiems šias elgesio taisykles, taikomos drausminės poveikio priemonės – žodinės (įspėjimas) ir raštiškos (įspėjimas); už itin sunkius nusižengimus gali būti nutraukta mokymosi sutartis ar teikiamas pasiūlymas tęsti mokymąsi kitoje ugdymo įstaigoje:

40.1 Mokiniui, nesilaikant gimnazijos mokinio elgesio taisyklių klasės vadovas, mokytojai, administracija ir kiti gimnazijos darbuotojai gali imtis šių drausminimo priemonių: įspėti mokinį žodžiu, prašyti parašyti pasiaiškinimą, informuoti jo tėvus ar globėjus ir siūlyti jį svarstyti Vaiko gerovės komisijai ar nutraukti mokymosi sutartį.

40.2. Mokiniai, praleidę be pateisinamos priežasties 5 ar daugiau pamokų per mėnesį, ar nuolat vėluojantys į pamokas, nesilaikantys mokinių darbo tvarkos ir elgesio taisyklių, kviečiami į Vaiko gerovės komisijos posėdį.

40.3. Už pasikartojančius, nuolatinius taisyklių pažeidimus Mokytojų tarybos sprendimu ir gimnazijos direktoriaus įsakymu gali būti skiriamas įspėjimas ir 40 punkte nurodytos drausminimo poveikio priemonės.

40.4. Už itin sunkius nusižengimus gimnazijoje ar išvykose (kito asmens sveikatos sutrikdymą, psichoaktyvių medžiagų vartojimą ar platinimą) iš karto informuojami mokinio tėvai ar globėjai ir policija.

40.5. Už itin sunkius nusižengimus, mokytojų bei bendramokslių garbę ir orumą žeminančius veiksmus Mokytojų tarybos siūlymu, Gimnazijos tarybos sprendimu mokinys, turintis 16 ir daugiau metų šalinamas iš gimnazijos (nutraukiama su juo mokymosi sutartis).

Mokinių interesus, jų poreikius tiria ir gina gimnazijos Mokinių Parlamentas.

Atnaujinta: 2023-05-24