Reikalingas spec. pedagogas

  • Paskelbė : Marius Smilingis
  • Paskelbta: 2022-12-29
  • Kategorija: Svarbu!

Reikalingas spec. pedagogas.
Darbo vietų sk.: 1 (0,5 etato).
Darbo pobūdis: 1. Specialusis pedagogas atlieka šias funkcijas: 1.1.
dalyvauja atliekant pedagoginį mokinių vertinimą, nustatant mokinių žinių,
mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą bendrosioms ugdymo
programoms bei įvertinant mokinio pažangą; 1.2. bendradarbiaudamas su
mokytojais, specialiųjų poreikių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais
asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese. Bendradarbiaudamas
su Kretingos rajono Pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais,
numato pagalbos teikimo tikslus ir uždavinius, jų pasiekimo būdus ir
metodus ir juos taiko; 1.3. padeda specialiųjų poreikių mokiniams įsisavinti
ugdymo turinį ir lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdamas į kiekvieno
specialiųjų poreikių mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymo
ypatumus; 1.4. pataria mokytojams, kaip pritaikyti specialiųjų ugdymosi
poreikių mokiniams mokomąją medžiagą ir mokymo priemones, ugdymo
programas, pagal poreikį rengti pritaikytą ar individualizuotą ugdymo
programą; 1.5. teikia metodinę pagalbą mokytojams, specialiųjų ugdymosi
poreikių mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) ir kitiems asmenims,
tiesiogiai dalyvaujantiems ugdymo procese, ir juos konsultuoja šių mokinių
ugdymo klausimais; 1.6. naudoja ugdymo procese mokymo priemones,
atsižvelgdamas į specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių amžių, specialiuosius
ugdymosi poreikius, individualius gebėjimus ir ugdymo turinį; 1.7. tvarko
ir pildo savo veiklos dokumentus; 1.8. dalyvauja gimnazijos Vaiko gerovės
komisijos darbe, gimnazijos direktoriaus sudarytų darbo grupių ir komisijų
veikloje; 1.9. savo darbe taiko specialiosios pedagogikos naujoves; 1.10.
informuoja gimnazijos bendruomenę aktualiais specialiųjų ugdymosi poreikių
mokinių ugdymo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais,
formuoja gimnazijos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į
specialiųjų poreikių mokinius; 1.11. laikosi pedagoginės etikos normų.
REIKALAVIMAI
Išsilavinimas (ne žemesnis kaip): Aukštasis
Profesija: 235201 - Specialusis pedagogas
Sugebėjimai: darbų saugos instrukcijų žinojimas, darbo kompiuteriu
įgūdžiai, raštvedybos žinios
DARBO UŽMOKESTIS NEATSKAIČIUS MOKESČIŲ
Bazinio (tarifinio) darbo užmokesčio
dydis: nuo 754.00 EUR mėnesinė alga; koeficientas nuo 8,11 iki 11,39.
Darbo sutarties rūšis: Neterminuota
Įdarbinama: nuo 2023-01-12
KONTAKTAI
Kontaktinis asmuo: Kęstutis Trakšelys
Papildomas telefonas: 370-600-48607
El. paštas: info@kjpg.lt
Pageidavimus pateikti: El. paštu arba nuvykus pas darbdavį.

Nepamirškite padėkoti autoriui