Filosofija, misija, vizija, vertybės

Gimnazijos filosofija ir vertybės

Gimnazijos ugdymo proceso centre – mokinys. Pedagogų kolektyvo uždavinys – sudaryti palankias sąlygas mokinio dvasinių, fizinių, intelektualinių, socialinių ir estetinių gebėjimų plėtotei. Mūsų siekis: „Nuo mokymo – į mokymąsi“.
Gimnazijos filosofija grindžiama vertybėmis:

Humaniškumas

 • pagarba ir empatiškumas kiekvienam bendruomenės nariui;
 • laikomasi moralės principų ir etiško bendravimo taisyklių;
 • ugdymo procese taikomas lygiavertiškumo ir integralumo principas;
 • įtraukiojo ugdymo principų realizavimas ugdymo procese.

Mokymasis

 • nuolat įvairiomis formomis mokosi visi bendruomenės nariai;
 • nuo „ugdymo visiems“ pereinama prie individualizuoto ugdymo;
 • mokymosi dalykų integralumas ir tarpdiscipliniškumas;
 • mokymosi turinio prieinamumas.

Atsakingumas

 • bendruomenės nariai sąžiningai ir laiku vykdo savo pareigas ir laikosi susitarimų;
 • bendruomenės nariai prisiima atsakomybę už savo elgesį ir veiklos rezultatus;
 • skatinamas iniciatyvumas ir gebėjimas kurti bei įgyvendinti prasmingus sumanymus.

Kūrybiškumas

 • bendruomenės nariai skatinami kelti naujas idėjas, mąstyti savarankiškai, nestereotipiškai, greitai orientuotis sudėtingoje situacijoje, lengvai ir netipiškai spręsti iškilusias ugdymo bei auklėjimo problemas;
 • ugdomas poreikis nuolat tobulinti savo veiklą ir siekti aukštesnių mokymosi ir darbo rezultatų;
 • diegiami netradiciniai ir inovatyvūs ugdymo metodai.

Gimnazijos misija

Rengti mokinį gyvenimui šiuolaikinėje visuomenėje, ugdyti laisvą žmogų, turintį poreikį tobulėti visą gyvenimą.

Gimnazijos vizija

Gimnazija, puoselėjanti bendrąsias vertybes, rengianti mokinius būsimoms studijoms, lavinanti gebėjimus ir įgūdžius, reikalingus integruojantis šiuolaikinėje visuomenėje.

Atnaujinta: 2023-05-17