Laisvos darbo vietos

Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinėje gimnazijoje nuo 2024 m. rugsėjo 1 d. darbui gimnazijoje skelbiama atranka chemijos (1 et.), fizikos (1 et.) ir lietuvių kalbos ir literatūros (2 et.) mokytojo pareigoms užimti. Atranka vykdoma pagal Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680.

Pretendentai pateikia šiuos dokumentus:

1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje (laisvos formos);

2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;

4. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;

5. Pedagoginį darbo stažą patvirtinantį dokumentą;

5. Gyvenimo aprašymą;

6. Rekomendaciją (-as) iš buvusių darboviečių (neprivaloma);

Atlyginimas mokamas pagal „Gimnazijos darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos tvarkos aprašą“. Koeficientas nuo 0,9981 iki 1,3053 (priklauso nuo turimos pedagogo kvalifikacinės kategorijos ir pedagoginio darbo stažo).

Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui.

Dokumentų priėmimo pradžia 2024 m. birželio 1 d., pabaiga 2024 m. rugpjūčio 20 d.. 17.00 val.

Dokumentai pateikiami asmeniškai adresu Savanorių 56, Kretinga, Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinėje gimnazijoje, gimnazijos raštinėje arba elektroniniu paštu: info@kjpug.lt

 Informacija apie atranką skelbiama gimnazijos internetinėje svetainėje adresu www.kjpug.lt ir Užimtumo tarnybos  internetinėje svetainėje adresu: https://portal.uzt.lt/ Konsultacijos dėl mokytojų atrankos teikiamos telefonu +370 600 48607

 

Gimnazijoje reikalingas laborantas darbui 1 etatu.

Pretendentai pateikia šiuos dokumentus:

1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje (laisvos formos);

2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;

4.  Gyvenimo aprašymą.

 Laborantas vykdo šias funkcijas:

1.1. prižiūri laboratorinius techninius elektros prietaisus, naudojamus ugdomajai veiklai, laiku informuoja mokytojus dėl įrenginių, mokymo priemonių netinkamos būklės eksperimentams atlikti, imasi priemonių gedimams pašalinti užtikrina tinkamą jų naudojimą, švarą ir tvarką;

1.2. veda mokymo priemonių apskaitą, dalyko mokytojui nurodžius, atlieka laboratorinių priemonių inventorizaciją;

1.3. padeda mokytojams organizuoti laboratorinius ir praktinius darbus:

1.4. pagal mokytojo planą, nurodytą literatūrą ir mokytojui vadovaujant, paruošia gamtos mokslų pamokoms (laboratoriniams darbams) reikalingas priemones, vykdo šių dalykų mokytojų nurodymus ir užtikrina  mokinių darbų saugumą;

1.5. po pamokos surenka naudotas priemones, medžiagas, indus, išplauna ir sudeda į tam skirtas vietas;

1.6. griežtai laikosi cheminių medžiagų laikymo, žymėjimo ir naudojimo taisyklių, dirbant su cheminėmis medžiagomis;

1.7. suderinęs su dalykų mokytojais, teikia siūlymus mokyklos viešųjų pirkimų iniciatoriui dėl medžiagų ir priemonių, reikalingų eksperimentams gamtos mokslų dalykų pamokose atlikti, įsigijimo;

1.8. informuoja gimnazijos direktorių apie padėtį fizikos ir chemijos kabinetuose;

1.9. teikia pasiūlymus gimnazijos direktoriui, ūkio dalies vedėjui, chemijos ir fizikos kabinetų vadovams tobulinimo klausimais;

1.10. vykdo visus  direktoriaus ir ūkio dalies vedėjo, chemijos ir fizikos kabinetų vadovų nurodymus ir atsiskaito jiems;

1.11. pagal kompetenciją atlieka kitus darbus ir vykdo kitus su savo funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio gimnazijos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojų ugdymui pavedimus.

 

Dokumentų priėmimo pradžia 2024 m. birželio 1 d., pabaiga 2024 m. rugpjūčio 20 d.. 17.00 val.

Dokumentai pateikiami asmeniškai adresu Savanorių 56, Kretinga, Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinėje gimnazijoje, gimnazijos raštinėje arba elektroniniu paštu: info@kjpug.lt

 Informacija apie atranką skelbiama gimnazijos internetinėje svetainėje adresu www.kjpug.lt ir Darbo biržos internetinėje svetainėje adresu: www.ldb.lt. Konsultacijos dėl mokytojų atrankos teikiamos telefonu +370 600 48607