Kokybės krepšelis

Europos Sąjungos struktūrinių fondų/ Europos socialinio fondo lėšų bendrai finansuojamas projektas Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 „Kokybės krepšelis“  Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos veiklos tobulinimo planas

Apie projektą   „Kokybės krepšelis“

Tikslas – užtikrinti ugdymo(si) kokybę, skatinančią kiekvieno mokinio asmeninę ūgtį, plėtojant inovatyvią mokymosi aplinką.

Uždaviniai:

 1. Įgalinti ugdymą, atitinkantį asmenybės brandą, individualias mokymosi galimybes, poreikius bei gebėjimus;
 2. Laiduoti mokinių saviraiškų dalyvavimą gimnazijos gyvenime bei kurti verslumą ir lyderystę skatinančią aplinką;
 3. Plėtoti mokinių ugdymą karjerai;

Projektui įgyvendinti skirtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų/ Europos socialinio fondo lėšos - 121158, 00 EUR.

Pradedame įgyvendinti gimnazijos veiklos tobulinimo planą 2022 m. sausio 1 d.

Baigiame įgyvendinti gimnazijos veiklos tobulinimo planą 2023 m. rugsėjo 1 d.

Projekto partneriai: Kretingos rajono savivaldybė, Nacionalinė švietimo agentūra, Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinė gimnazija.

Projekto naujienos

 • 2022-03-25 gimnazijos mokinių tėveliai kontaktiniu ir nuotoliniu būdu turėjo galimybę dalyvauti paskaitoje „Bendravimo ir bendradarbiavimo bei konfliktų sprendimo įgūdžių lavinimas paauglystėje". Lektorius gydytojas psichoterapeutas dr. Julius Neverauskas.

Kiekybinis rodiklis I-II klasėse aukštesnįjį lygį pasieks 8% mokinių, III-IV kl. aukštesnysis lygis 8 %, pagrindinis lygis 32 %.

 • Nuo 2022-02-01 nuolat konsultuojami mokiniai  lietuvių kalbos, matematikos ir gamtamokslių mokomųjų dalykų klausimais (konsultacijų grafikas skelbiamas).

Kiekybinis rodiklis-10 % mokinių, dalyvaudami rajoninėse, regioninėse, respublikinėse olimpiadose ar konkursuose, laimės prizines vietas. Rodiklis „Mokymo(si) veiklos diferencijavimas pamokose“ didės iki 3 įverčio (nuo 2 gerės  lietuvių kalbos (nuo 5,96 balo iki 6,5) ir matematikos (nuo 6,3 iki 6,5) PUPP rezultatai lyginant su 2020–2021 m. m.

 • Nuo 2022-02-01 papildomai įdarbintas socialinis pedagogas paramai ir pagalbai tėvams bei  mokiniams teikti.

Kiekybinis rodiklis. Praleistų pamokų skaičius I-II kl. (10980 pamokų) ir III–IV kl. (11886) lyginant su 2020–2021 m. m.  sumažėja 10 proc.

 • Nuo 2022-02-01 mokinius karjeros planavimo klausimais pradėjo konsultuoti karjeros konsultantas.

Kiekybinis rodiklis. Mokinių konsultavimo centre būtų teikiamos paslaugos ne mažiau kaip 50 % mokinių. Rodiklis „Tikslinga pagalba planuojant karjerą“ didės iki 3 įverčio (200- 2020 m.)

Atnaujinta: 2022-04-04
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.45 – 11.30
 • 5. 11.50 – 12.35
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.55 – 15.40