Aprašai ir taisyklės

Aprašai ir taisyklės Atnaujinta Dydis
Neformaliojo švietimo gimnazijoje organizavimo tvarkos aprašas 2022-11-09 11:37:20 192.34 KB
Visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje esančiose mokyklose tvarkos aprašas 2022-11-09 11:37:20 140.53 KB
Gimnazijos bibliotekos dokumentų fondo apskaitos tvarkos aprašas 2023-01-18 16:28:18 351.53 KB
Gimnazijos ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas 2022-11-09 11:37:20 408.29 KB
Gimnazijos aprūpinimo bendrojo lavinimo dalykų vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašas 2023-01-18 16:28:18 234.27 KB
Gimnazijos darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos tvarkos aprašas 2024-02-26 12:00:28 338.09 KB
Gimnazijos bibliotekos taisyklės 2023-01-18 16:28:18 205.57 KB
Darbo tvarkos taisyklės 2022-11-09 11:37:20 200.34 KB
Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas 2022-12-14 10:03:20 31.09 KB
Gimnazijos informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos aprašas 2022-11-09 11:37:20 253.34 KB
Gimnazijos lygių galimybių tvarkos aprašas 2022-11-09 11:37:20 365.16 KB
Krizių valdymo  priemonių tvarkos aprašas 2022-11-09 11:37:20 401.65 KB
Mokinių pamokų lankomumo stebėsenos, apskaitos ir pamokų nelankymo prevencijos vykdymo tvarkos aprašas 2023-09-21 14:08:57 190.25 KB
III gimnazijos klasių mokinių projektinių darbų vykdymo ir vertinimo tvarkos aprašas 2022-11-09 11:37:20 153.02 KB
Maitinimo organizavimo gimnazijoje tvarkos aprašas 2022-11-09 11:37:20 271.07 KB
Gimnazijos dovanų politika 2022-11-09 11:37:20 373.15 KB
Vidaus kontrolės politika 2022-11-09 11:37:20 554.76 KB
Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika 2022-11-09 11:37:20 365.07 KB
Gimnazijos asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2023-05-18 09:46:42 674.49 KB
Mokinių pasiekimų gerinimo strategija 2022-11-09 11:37:20 275.63 KB
Poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams tvarkos aprašas 2022-11-09 11:37:20 395.59 KB
Gimnazijos psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašas 2022-11-09 11:37:20 201.58 KB
Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo mokiniui tvarkos aprašas 2022-11-09 11:37:20 199.24 KB
Poveikio priemonių, taikomų netinkamai besielgiantiems mokiniams, sąrašas 2022-11-09 11:37:20 212.97 KB
Drausmės pažeidimo pažyma 2022-11-09 11:37:20 249.04 KB
Ugdomosios veiklos stebėsenos veiklos tvarkos aprašas 2022-11-09 11:37:20 391.37 KB
Vaizdo duomenų tvarkymo aprašas 166.9 KB
Gimnazijos mokinių darbo tvarkos ir elgesio taisyklių tvarkos aprašas 2023-05-24 16:19:42 113.73 KB
Gimtosios kalbos ugdymo per visų dalykų pamokas (renginius) vienodi reikalavimai 152.79 KB

Atnaujinta: 2023-05-17